13 juni 2012

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BRUIDEN

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al onze dienstverlening en zijn gedeponeerd bij

de KvK te Utrecht. E-linehairfashion verstrekt de Algemene Voorwaarden bij boeking, gaat ervan uit

dat hiervan kennis is genomen en hiermee akkoord gegaan wordt.

Algemene Voorwaarden

E-linehairfashion is gevestigd in De Bilt en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder

nummer 55159540. De hieronder genoemde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle

transacties tussen E-linehairfashion en haar opdrachtgevers. E-linehairfashion accepteert geen

Algemene Voorwaarden van een ander partij tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 1: Algemeen

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten waarbij een opdrachtgever gebruik

maakt van E-linehairfashion.

Artikel 2: Tarieven

Alle tarieven en prijzen specifiek bedoeld voor particulieren zijn inclusief 9% en/of 21% BTW.

2.1 E-linehairfashion kan voor een bepaalde dienst worden ingehuurd waarbij het tarief voor deze

dienst geldt, of voor een bepaalde hoeveelheid uren. Bij het per uur boeken van een visagist geldt het uurtarief.

2.2 Het eerste overschreden uur overeenkomstig het contract zal worden geboekt als overuur en

gefactureerd worden als het basis uurtarief. Eventuele bijkomende overuren zullen eveneens worden

gebaseerd op het standaard uurtarief echter met bijtelling van 50%.

2.3 Bij vertrek van E-linehairfashion voor 7.00 uur ’s ochtends naar een opdracht wordt €75,- extra in

rekening gebracht en op zon- / feestdagen wordt €100,- extra in rekening gebracht.

2.4 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van

druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Artikel 3: Reiskostenvergoeding

3.1 De door E-linehairfashion gemaakte reiskosten voor zijn of haar werkzaamheden zijn voor de

rekening van de opdrachtgever en worden in rekening gebracht tegen een kilometervergoeding van €

0,35 per kilometer.​

3.2 Reiskosten voor werkzaamheden in het buitenland zijn tevens volledig voor de rekening van de

opdrachtgever inclusief eventuele kosten voor overnachtingen in een hotel, eten en drinken tenzij

schriftelijk anders overeengekomen door opdrachtgever en E-linehairfashion.

Artikel 4: Annulering / niet nakomen afspraak

4.1 Geboekte opdrachten kunnen voordat de proefsessie heeft plaatsgevonden door opdrachtgever

tot de 120ste dag voor de opdracht kosteloos worden geannuleerd. Indien een geboekte opdracht

wordt geannuleerd, is de opdrachtgever het volgende percentage annuleringskosten verschuldigd:

  1. a) Bij annulering tot de 120 ste dag voor de opdracht: de aanbetaling voor de boeking van 20%.
  2. b) Bij annulering vanaf de 120ste dag tot de 60e dag voor de opdracht: 50%.
  3. c) Bij annulering vanaf de 60e dag tot de30e dag voor de opdracht: 75%.
  4. d) Bij annulering vanaf de 30e dag tot de dag voor de opdracht: het volledige factuurbedrag.
  5. e) Vindt de annulering plaats na de proefsessie, dan is de opdrachtgever de betaling van € 165,-

verschuldigd, mits de proefsessie 60 dagen voor de trouwdag valt.

4.2 In geval van overmacht w.o. ziekte van E-linehairfashion zal in overleg met de opdrachtgever een

andere visagist/hairstylist ingezet worden. E-linehairfashion kan ten alle tijde de opdracht gedeeltelijk

of geheel annuleren.    Facturering wordt dan evenredig aangepast.

4.3 Als een bruid alleen gebruik maakt van de proefsessie dan komt zij alleen. En er worden dan ook

geen foto’s gemaakt. Dit i.v.m. kopiëren van ons werk.

4.4 Salonafspraken die niet worden nagekomen, worden in rekening gebracht i.v.m. het reserveren

van de tijd.

Artikel 5: Betaling/Reservering van de opdrachten

5.1 Totstandkoming en inhoud overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever mondeling (c.q. telefonisch)

of schriftelijk (c.q. per telefax of e-mail) een aanbod van E-linehairfashion aanvaardt.

5.2 Na opdrachtaanvaarding is een aanbetaling verschuldigd zoals in de bevestigingsmail vermeld

staat i.v.m. het reserveren van de trouwdatum en de datum van de proefsessie, het feit dat daardoor

geen andere opdrachtgevers meer kunnen worden aangenomen, de tijd die daarvoor wordt

gereserveerd en de materialen die worden gebruikt.​

1. Algemeen (kleuren en knippen)

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen E-LINE en de cliënt waarop E-LINE  deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen E-LINE

E-LINE  zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op moment bekende stand der wetenschap. E-LINE  zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de cliënt informeren over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Kapper aan de Deur melden.

4. Betaling

E-LINE  vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op haar website. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

Indien er een aanbetaling is gedaan, geeft E-LINE  geen geld terug als de afspraak wordt geannuleerd. Cliënt heeft dan het recht op een tegoed in de vorm van een behandeling en kan dan een nieuwe afspraak maken.

5. Persoonsgegevens & Privacy

De cliënt voorziet E-LINE  tijdens de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan E-LINE  aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling. E-LINE  neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op een klantenfiche. E-LINE  behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. E-LINE  zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toepassing vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding

E-LINE  is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, E-LINE  verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derde te vertrekken.

7. Aansprakelijkheid

E-LINE  is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat E-LINE is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

9. Garantie

E-LINE  geeft de cliënt 1 week garantie op de behandeling(en). Deze garantie vervalt indien: De cliënt andere producten dan de door Kapper aan de Deur geadviseerde producten heeft gebruikt. De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.

10. Beschadiging & diefstal

E-LINE heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. E-LINE meldt diefstal altijd bij de politie.

11. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich tegenover E-LINE  te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft E-LINE  het recht de behandeling te staken. De cliënt is dan wel gehouden tot betaling van de behandelingen.