13 juni 2012

Algemene voorwaarden

 

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen E-LINE en de cliënt waarop E-LINE  deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen E-LINE

E-LINE  zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op moment bekende stand der wetenschap. E-LINE  zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de cliënt informeren over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Kapper aan de Deur melden.

4. Betaling

E-LINE  vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op haar website. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

Indien er een aanbetaling is gedaan, geeft E-LINE  geen geld terug als de afspraak wordt geannuleerd. Cliënt heeft dan het recht op een tegoed in de vorm van een behandeling en kan dan een nieuwe afspraak maken.

5. Persoonsgegevens & Privacy

De cliënt voorziet E-LINE  tijdens de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan E-LINE  aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling. E-LINE  neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op een klantenfiche. E-LINE  behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. E-LINE  zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toepassing vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding

E-LINE  is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, E-LINE  verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derde te vertrekken.

7. Aansprakelijkheid

E-LINE  is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat E-LINE is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

9. Garantie

E-LINE  geeft de cliënt 1 week garantie op de behandeling(en). Deze garantie vervalt indien: De cliënt andere producten dan de door Kapper aan de Deur geadviseerde producten heeft gebruikt. De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.

10. Beschadiging & diefstal

E-LINE heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. E-LINE meldt diefstal altijd bij de politie.

11. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich tegenover E-LINE  te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft E-LINE  het recht de behandeling te staken. De cliënt is dan wel gehouden tot betaling van de behandelingen.